Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

14 Pakkegods og personlig reisegods

14.1 Pakkegods

  • Her inngår brev, pakker og annet gods som kan sendes med buss. Ved forsendelsen gjelder eget prisregulativ, se pristabell.  Det er begrensninger i vekt og omfang for hva som kan sendes med buss. Maks vekt pr. kolli, 25 kg.
  • Egne godspriser gjelder, se pristabell.

14.1.1 Framføring av gods

  • Dersom avsender ønsker at godset skal sendes så fort som mulig, eller være framme til et bestemt tidspunkt, må dette avtales spesielt med transportør/sjåfør.
  • Alt gods må hentes direkte på bussen.

14.2 Annet personlig reisegods

  • Barnevogner kan tas med så langt det er plass og godkjent sikring. Sjåføren skal anvise plass.
  • Sykler kan medtas i bagasjerom så langt plassen rekker og sjåføren finner det forsvarlig. For bybuss gjelder egne regler for sykler, se pkt. 5.5.6.
  • Sykler er gratis når det er plass på bussen.

14.3 Ansvar og erstatning

  1. Selskapet er ansvarlig for tap eller skade på godset så lenge det er om bord i bussen og godtgjørelse er betalt. Gjelder ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra eier.
  2. Dersom gods forutsettes satt av bussen underveis, etter avsenders/ mottakers ønsker, opphører transportørens ansvar. Dersom gods skades eller kommer bort, i forbindelse med omlasting er det transportørens ansvar.
  3. Eier må varsle transportør eller Innlandstrafikk raskest mulig etter at tap eller skade er oppdaget. Erstatningskrav må fremmes skriftlig innen 1 uke til transportør eller ekspedisjonen som har utlevert varen. Skadet vare og emballasje må framvises uten ugrunnet opphold. Bortkommet gods erstattes etter «Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler».