Pakkegods og personlig reisegods - Innlandstrafikk

Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

14 Pakkegods og personlig reisegods

14.1 Pakkegods

  • Her inngår brev, pakker og annet gods som kan sendes med buss. Ved forsendelsen gjelder eget prisregulativ, se pristabell.  Det er begrensninger i vekt og omfang for hva som kan sendes med buss. Maks vekt pr. kolli, 25 kg.
  • Egne godspriser gjelder, se pristabell.

14.1.1 Framføring av gods

  • Dersom avsender ønsker at godset skal sendes så fort som mulig, eller være framme til et bestemt tidspunkt, må dette avtales spesielt med transportør/sjåfør.
  • Alt gods må hentes direkte på bussen.

14.2 Annet personlig reisegods

  • Barnevogner kan tas med så langt det er plass og godkjent sikring. Sjåføren skal anvise plass.
  • Sykler kan medtas i bagasjerom så langt plassen rekker og sjåføren finner det forsvarlig. For bybuss gjelder egne regler for sykler, se pkt. 5.5.6.
  • Sykler er gratis når det er plass på bussen.

14.3 Ansvar og erstatning

  1. Selskapet er ansvarlig for tap eller skade på godset så lenge det er om bord i bussen og godtgjørelse er betalt. Gjelder ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra eier.
  2. Dersom gods forutsettes satt av bussen underveis, etter avsenders/ mottakers ønsker, opphører transportørens ansvar. Dersom gods skades eller kommer bort, i forbindelse med omlasting er det transportørens ansvar.
  3. Eier må varsle transportør eller Innlandstrafikk raskest mulig etter at tap eller skade er oppdaget. Erstatningskrav må fremmes skriftlig innen 1 uke til transportør eller ekspedisjonen som har utlevert varen. Skadet vare og emballasje må framvises uten ugrunnet opphold. Bortkommet gods erstattes etter «Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler».
Til toppen