Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

16 Klager og ansvar

16.1 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger

  1. Transportøren skal om mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelser og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene kan forholde seg. Mindre forsinkelser kan forekomme.
  2. Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring blir inngått anses akseptert av passasjeren.
  3. Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring i henhold til reisegarantiordning i området, se pkt. 17.

16.2 Ansvar for skade på person

  • Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.
  • Innlandstrafikk skal varsles umiddelbart.

16.3 Klager/erstatning

Reisende som vil levere en klage eller kreve erstatning for skader som skyldes transportør/rutebilselskap, må henvende seg skriftlig til administrasjonen i vedkommende selskap eller til:

post@Innlandstrafikk.no, eller telefon 02040.