Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

6 Overgangsbestemmelser ved bussbytte

Her finner du oversikten over regler ved overgang fra en buss til en annen. 

 1. Bytte fra en buss til en annen regnes som overgang når bussene inngår i en reisekjede.
 2. Bytte av buss må normalt skje innen en time etter ankomst første buss. Det er fri overgang ved videre reise innenfor ankomstsonen (1 sone), dersom reisen foretas innenfor overgangstiden, se billett. Dersom reisen av grunner som ikke skyldes den reisende ikke kan gjennomføres innen gyldig overgangstid, aksepteres overgang også etter dette, dog innen samme driftsdøgn.
 3. Ved billettering til soner som ikke ligger i bussens trasé, settes overgangen til 4 timer fra reisestart.
 4. For skoleskyss gjelder egne regler, se pkt. 5.4.5.

6.1 Overgang kontantbillett

 1. Det skal om mulig selges billett helt til bestemmelsesstedet. Forutsetningen er at både på– og avstigningssted ligger innenfor ansvarsområdet for Innlandstrafikk.
 2. Dersom det kun er billettert til overgangsstedet, gis det overgangsrabatt ved kjøp av ny billett (1 sone).
 3. Benytt overgangsknapp på billettmaskinen.

6.2 Overgang enkeltbillett betalt med reisepenger

Ved bruk av reisepenger gjelder de samme overgangsregler, som ved bruk av kontantbillett. Innlandskortet skal leses av på alle busser/delreiser.

 1. Billetten legges elektronisk i kortet.
 2. Er hele strekningen betalt, vil det ikke bli trukket nytt beløp fra kortet.
 3. Er det kun billettert frem til overgangsstedet, belastes kortet for resterende strekning minus overgangsrabatten (1 sone).

6.3 Overgang periodebillett

Ved bruk av periodebillett gjelder følgende regler:

 1. Periodebillett er gyldig på alle ruter innenfor den reisestrekning som ligger i kortet.
 2. Ved overgang til annen buss valideres kortet i bussen.

6.4 Periodebillett - tilleggsbillett (skjøting)

 1. For å forlenge reisen utover periodebillettens gyldige strekning, kan tilleggsbillett kjøpes med reisepenger (skjøting av periodebillett).
 2. Innlandskortet 30 dager Barn&Ungdom kan ikke benyttes som delbetaling av reiser ut av fylket.

6.5 Overgang mobillett

Ved bruk av mobillett gjelder følgende regler:

 1. Billetten er gyldig så lenge animasjon er aktiv (i bevegelse).
 2. Mobillett er gyldig på alle ruter innenfor den reisestrekning billetten er kjøpt for.
 3. Ved bussbytte skal billetten valideres på nytt på QR-leser, eller forevises sjåfør.
 4. Dersom det ved endepunkt av gyldighet på mobillett kjøpes en ny billett med krav om overgangsrabatt, må billetten kjøpes kontant.