Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

5 Billettyper

Det finnes papirbilletter, elektroniske billetter og billett på mobil.

Billetter som gjelder for en bestemt strekning, aksepteres av alle selskap som har avtale med Innlandstrafikk. Elektroniske billetter lagres i Innlandskortet eller lastes opp på mobiltelefon.

5.1 Papirbillett (enkeltbillett)

 • Billett som gjelder for én reise, kan omfatte reise med ett eller flere transportmidler.
 • For overgangsbestemmelser ved bytte av transportmiddel, se pkt. 6.1.
 • En billett kan gjelde for én eller flere reisende.

5.1.1 Rabatter enkeltbilletter

 • Honnør, barn og militær/vernepliktig, 50 % av voksenpris.
 • Student får ikke kontantrabatt.

5.2 Reisebevis/voucher

Voucher skal være forhåndsgodtatt av Innlandstrafikk eller transportør.

 • Skal være påført dato, reisestrekning, antall personer, fakturaadresse og eventuelt pris.
 • Voucher beholdes av sjåføren, som utsteder vanlig billett, i samsvar med voucheren.
 • Voucher leveres med sjåføroppgjøret.
 • Det skal benyttes én voucher pr. reisestrekning /billett.

5.3 Elektroniske billettbærere

5.3.1 Reisekort - Innlandskortet

Innlandskortet er et elektronisk reisekort.

 1. Kortet fungerer som billettbærer (med inntil 8 billetter, i tillegg til reisepenger).
 2. Kortene utstedes av Innlandstrafikk og kan brukes i hele fylket.
 3. Ved førstegangs kjøp betales et engangsgebyr, se pristabell.
 4. Kan benyttes som periodebillett eller som reisepenger.
 5. Kan kjøpes på buss eller salgskontor, se pkt. 7.1.
 6. Kan oppdateres/fylles opp på salgskontor, nettbutikk eller buss.
 7. Kort som ikke virker, erstattes med et nytt kort, med tilsvarende verdi/periode, ved henvendelse til salgskontor.
 8. Fysisk skadde kort erstattes ikke.
 9. Kortene er upersonlige. Periodebillett kan benyttes av flere, men ikke på samme reise. Reisepenger kan benyttes til å betale for flere på samme reise.
 10. Kort som er mistet eller stjålet må sperres. Antall dager, eller gjenstående verdi i kortet, etter sperredato, overføres til nytt kort. Gyldig kvittering må fremvises. Kunden betaler kortgebyr.
 11. Alle kort har et unikt serienummer, som kan registreres i nettbutikken.
 12. Innlandskort med reisepenger kan benyttes til betaling av billetter hos Vy og Ruter, samt enkelte andre fylkeskommuner.
 13. For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.6.2.

5.3.2 Billett på mobil - Mobillett

 1. Telefonen fungerer som elektronisk billettbærer.
 2. Kunden er ansvarlig for at telefonen har nok batteri og nettilgang. Mobilletten må ha nettilgang ved kjøp, aktivering og validering/fremvisning av billett.
 3. Billetten er forhåndskjøpt og betales med Vipps, bank- eller kredittkort.
 4. Billetten kan være enkeltbillett eller periodebillett.
 5. Aktiveres av kunde før ombordstigning. Billetten valideres på QR-leser i bussen. På busser uten QR-leser sjekker sjåfør animasjon og benytter egen telleknapp (bildet varierer fra dag til dag).
 6. Enkeltbillett kan kjøpes inntil 12 timer før ombordstigning i bussen.
 7. På enkeltbillett gis rabatt for voksen, se prisliste.
 8. Gyldighet på en aktivert enkeltbillett er 1 time for en sone, pluss 20 minutter for hver ekstra sone.
 9. Det er ingen angrerett for en enkeltbillett som er aktivert, da denne anses som tatt i bruk.
 10. Periodebilletten blir automatisk aktivert på den dato kunden har valgt som oppstartdato.
 11. Når billetten kjøpes, reserveres beløpet på kontoen. Når billetten aktiveres, blir beløpet trukket. Hvis billetten ikke aktiveres innen 12 timer, kanselleres kjøpet og reservert beløp på kontoen blir fristilt.
 12. For overgangsregler for mobillett, se pkt. 6.5.
 13. For ruter hvor mobillett ikke kan benyttes, se pkt. 5.7.2.

5.4 Elektroniske billetter

Under elektroniske billetter inngår reisekort/Innlandskortet og mobil billetter. I dette kapitlet beskrives de ulike billettypene.

5.4.1 Periodebillett voksen

 1. Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning.
 2. Fra 30 år t.o.m. 66 år.
 3. Kan kjøpes i følgende varianter:
 4. 30-dagersbillett
 5. 7-dagersbillett
 6. 24-timersbillett
 7. 2-12-månedersbillett 
 8. Reisekort med periodebillett aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager/timer fra dette. Periodebillett på mobil aktiveres på oppstartsdato valgt ved kjøp.
 9. Endring av reisestrekning kan kun skje når kortet/mobilletten skal fornyes.
 10. Periodebillett på reisekort som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår. Gjelder ikke mobillett.
 11. Kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, men ikke utover fylkesgrensene. Reisepenger må benyttes som betalingsmiddel.
 12. Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise.
 13. Militær benytter også periodebillett voksen.
 14. Kan også benyttes på nattbusser innenfor betalt strekning.
 15. For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.6.2.
 16. For ruter hvor mobillett ikke kan benyttes, se pkt. 5.7.2.

5.4.2 Periodebillett rabatterte kundegrupper

 1. Kan kjøpes av følgende kundegrupper:
  • Barn&Ungdom (fra 6 år t.o.m. 19 år)
  • UngVoksen (fra 20 år t.o.m. 29 år)
 2. Honnør (Fra 67 år, funksjonshemmet, uføretrygdede, blinde eller døvblinde)
 3. Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning.
 4. Gir 40 % rabatt av voksenpris
 5. Kan kjøpes i følgende varianter:
  • 30-dagersbillett (Egen billett for Barn&Ungdom, se pkt. 5.4.3)
  • 7-dagersbillett
  • 24-timersbillett
  • 2-12 månedersbillett (ikke Barn&Ungdom)
 6. Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager/timer fra dette.
 7. Endring av reisestrekning kan kun skje når kortet skal fornyes.
 8. Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår.
 9. Kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, men ikke utover fylkesgrensene. Reisepenger må benyttes som betalingsmiddel.
 10. Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise.
 11. Kan også benyttes på nattbusser innenfor betalt strekning.
 12. For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.6.2.

5.4.3 Periodebillett 30 dager Barn&Ungdom

 1. Kun for Barn&Ungdom (fra 6 år t.o.m. 19 år).
 2. Billettbærer kan være reisekort/Innlandskort eller mobil.
 3. Fast pris som gjelder for 30 dager (se pristabell).
 4. Ikke streknings- eller sonebestemt, gjelder i hele Innlandet på ruter som kjøres i regi av Innlandstrafikk.
 5. Upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise.
 6. Kan også benyttes på nattbusser.
 7. For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.6.2.
 8. Er gyldig på enkelte ekspressbusser innenfor fylkenes grenser, se pkt. 5.6.1.
 9. Kan ikke benyttes som delbetaling på sammenhengende reisestrekning.
 10. For strekningsbasert periodebillett Barn&Ungdom 24-timer og 7-dager, se pkt. 5.4.2.

5.4.4 Reisepenger

 1. Reisepenger legges inn i reisekortet/Innlandskortet og kan brukes som betalingsmiddel ved kjøp av enkeltbilletter eller periodebilletter.
 2. Kortet kan fylles opp med ønsket beløp, minimum kr 200,- og maksimum kr 1000,- pr. påfylling. Maks samlet grense i Innlandskortet er kr 1500,-.
 3. Reisepenger kan også benyttes når flere reiser sammen, men billett må løses samlet.
 4. Gir rabatt i forhold til kontantbillett voksen.
 5. Det gis ingen ekstra rabatt når reisepenger brukes til betaling for barn, honnørreisende eller pakker/gods.
 6. Reisepenger og kontant kan ikke kombineres ved betaling av billett.
 7. Ved bruk kan saldo ikke være mindre enn billettens pris. Er saldo mindre enn billettens pris, må reisepenger fylles på før bruk, eller billetten betales kontant (full pris).
 8. Reisepenger kan benyttes ved sending av pakker/gods. Fraktbrev må være fylt ut på forhånd og leveres ved ekspederingen eller på bussen. Egne priser gjelder.
 9. Hvis man legger inn Autoreise, vil et automatisk verditrekk for en forhåndsdefinert strekning bli trukket ved avlesning av kortet på bussens validator/leser. Autoreise kan legges inn i kortet, enten på salgskontor eller på bussen.
 10. For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.6.2. bussen.

5.4.5 Skoleskyss

 1. Innlandskortet Skoleskyss kodes for maksimalt ett skoleår om gangen.
 2. Skysskortet har en gyldighet med skolens sone som kjernesone, og en gitt distanse i antall soner utover denne. Avstand hjem – skole angir gyldig distanse.
 3. Skysskortet gjelder fra hjemmeholdeplass til skolen. Kan benyttes til 2 reiser pr skoledag med eventuelt 2 overganger. Overgangen må utføres innen 2 timer fra første påstigning.
 4. Skysskortet er gyldig mellom kl. 05.00 – 19.00.
 5. Kortet er gyldig på skoledager i henhold til skoleruta, og er sperret for reiser i helger, ferier og planlagte fridager.
 6. Kortet gjelder for det antall skoledager eleven har.
 7. Elever som har skoleskyss med drosje, har ikke skysskort.
 8. Elever som vil forlenge reisestrekningen (skjøting) betaler ordinær pris.
 9. Elever i 1. klasse benytter refleksbrikke som skyssbevis.

5.4.6 Midlertidig skysskort

 1. Utstedes av skolene til elever som har glemt, mistet eller fått ødelagt sitt skysskort.
 2. Utstedes av skolen for 2 uker.
 3. Innlandskortet Dagskort benyttes.
 4. Gyldig på lik linje med skysskort mellom kl. 05.00-19.00 på skoledager.

5.5 Andre billetter

5.5.1 Dagsbillett

 1. Elektroniske papirbilletter som gjelder for 1,3, 5 eller 7 dager fra første gangs bruk. Gjelder for innlagt reisestrekning.
 2. Utstedes på utvalgte salgskontor, eller av Innlandslandstrafikk.
 3. Benyttes som billett for samarbeidspartnere, f.eks. Visit Lillehammer, Sykehuset Innlandet og diverse arrangement.

5.5.2 Gruppebilletter

Ordinær gruppebillett

 • Gir 25 % rabatt når billettene betales samlet av en person.
 • Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på forespørsel forevises for sjåfør eller kontrollør.

TurUt barnehagebillett

TurUt Skole og SFO-billett

Familiebillett

 • 1 voksen og inntil 2 barn.
 • Barn i henhold til pkt. 4.1.
 • Fast pris uansett betalingsmiddel, pris ordinær voksen.

5.5.3 Kampanje- og arrangementsbilletter

 • Egne billetter som kan utstedes for kampanjer, arrangementer o.l.
 • Billettene skal valideres/leses av på bussen.

5.5.4 TT-brukerkort

 • Kan kun benyttes til fritidsreiser med drosje. Gir ingen rabatt på bussreiser.

5.5.5 Frikort

 • Gjelder alle ansatte i transportørselskapene og deres familie. Gjelder også ansattes barn t.o.m. den måneden de fyller 17 år.
 • Ordningen administreres av det enkelte selskap i henhold til gjeldende overenskomst og kontrakt.
 • Frikortene gjelder for alle Innlandstrafikks bussruter i hele fylket, inklusiv fylkeskryssende ruter. Dette medfører reiserettigheter som overstiger det som fremgår av bussbransjeavtalen.
 • Kommersielle ruter er ikke omfattet, heller ikke om Innlandstrafikk har takst-/rabattavtaler for rutene.

5.5.6 Sykkel

 • Sykler er gratis når det er plass på bussen.
 • På region- eller ekspressbusser kan sykkel tas med dersom det er plass i bagasjerom.
 • På bybuss kan sykkel tas med dersom det er plass på rullestol-/barnevognsplass og sykkelen kan festes forsvarlig med stropp.
 • Sjåføren avgjør om det er plass.

5.5.7 Ski, kjelke og sparkesykkel

 • Gratis, dersom det er plass i bagasjerom, de kan plasseres forsvarlig ved sitteplass, eller de kan oppbevares forsvarlig ved rullestolplass. 
 • Må ikke være til hinder for andre passasjerer.

5.5.8 Håndbagasje

 • Gratis inntil 20 kg, se pkt. 13. Ut over 20 kg kan tas med mot betaling, se reisegods pkt. 14.

5.5.9 Pakkegods

 • Sendes som pakke og følger egen pristabell for gods. Fraktbrev skal følge med. Se pkt. 14.1.
 • Fraktbrev, fraktmerker, eller løst billett (gods) er gyldig betalingsmiddel.

5.6 Gyldighet for Innlandskortet

 • Innlandskortet kan benyttes på ruter i regi av Innlandstrafikk. Passasjerer er ansvarlige for å ha gyldig billett/dokumentasjon for rabatt eller reisedokumentasjon med seg på reisen.

5.6.1 Innlandskortet gjelder ikke på:

 1. Ekspressruter kjørt av blant andre NOR-WAY Bussekspress, Vy express, Lavprisekspressen og TIMEkspressen.
 2. Bestillingsruter.

5.7 Gyldighet for mobillett

Mobillett kan benyttes på ruter i regi av Innlandstrafikk. Passasjerer er ansvarlige for å ha strøm og nett på mobilen, samt gyldig dokumentasjon for rabatt.

5.7.1 Mobillett gjelder på følgende ekspressruter

med spesielle regler, på reiser i Innlandet:

 1. Øst-Vest Xpressen
  • Mobillett kan benyttes på reiser internt i Innlandet.
 2. Valdresekspressen
  • Mobillett kan benyttes på reiser internt i Innlandet.
  • Mobillett periode Barn&Ungdom kan ikke benyttes mellom Fagernes og Leira på skoledager i tidsrommet kl. 07.30-16.00.

5.7.2 Mobillett gjelder ikke på:

 1. Andre ekspressruter enn de nevnt over, kjørt av bl.a. NOR-WAY Bussekspress, Vy express, Lavprisekspressen eller TIMEkspressen.
 2. Bestillingsruter.