Årsrapport Innlandstrafikk 2021

10 Årsregnskap

Årsregnskap for 2021

Tall vises i millioner kroner.

Tabell 9: Årsregnskap

Tabell 9: Årsregnskap
Regnskap 2021
Inntekter  
Rammetilskudd 707,5
Billettinntekter 61,2
Kompensasjon fra staten for tapte billettinntekter 56,7
Kommunal delfinansiering av skoleskyss 164,6
Eksterne prosjekttilskudd (Smart Transport i Distrikt, Stronger Combined og Response) 2,4
Andre inntekter 9,3
Sum inntekter 1 001,8
Utgifter  
Transportkostnader 944,7
Lønn og sosiale kostnader            39,6
Administrasjonskostnader 26,9
Kostnader prosjekter (Smart Transport i Distrikt, Stronger Combined og Response)  2,1
Sum utgifter 1 013,3
RESULTAT -11,4

Kommentar til årsregnskapet 2021

Rammeområdet kollektivtransport inkluderer TT-ordningen, behandling av transportløyver og oppgaver knyttet til jernbanen i tillegg til kjernevirksomheten for Innlandstrafikk. Årsregnskapet for Innlandstrafikk, vist i årsrapporten, gjelder for kjernevirksomheten og tar ikke hensyn til regnskapene for de andre områdene innenfor rammeområdet kollektivtransport.

Rammetilskuddet var for 2021 på 707,5 millioner kroner. Innlandstrafikk har i tillegg frie inntekter fra blant annet billettsalg og kommunale bidrag til medfinansiering av skoleskyss.

Koronapandemien har medført færre reisende og dermed mindre billettinntekter. Både myndighetenes anbefalinger om redusert bruk av kollektivtransport, nye reisevaner og stengte framdører i deler av året har medvirket til dette. De økonomiske konsekvensene av mindre billettinntekter har vært rapportert til myndighetene. På bakgrunn av dette har Innlandstrafikk mottatt kompensasjon fra staten på 56,6 millioner kroner for tap av billettinntekter i 2021.

Transportkostnadene er den absolutt største utgiftsposten for Innlandstrafikk, og består av kontrakter med buss- og drosjetransportører. Krav knyttet til klima og miljø, og kostnadsutviklingen på drivstoff og elektrisk energi, har medført en høyere økning på transportkostnadene enn det som er normal prisstigning. Dette er utfordrende, da transportkostnadene utgjør 93% av seksjonens totale utgifter.

Innlandstrafikk leverer et regnskap for 2021 med et merforbruk på 11,5 millioner kroner.  

Innlandstrafikk har i 2021 totalt 52,5 årsverk fordelt på 55 ansatte.