Årsrapport Innlandstrafikk 2021

2 Om Innlandstrafikk

Seksjon Kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. 

Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er: planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.

Et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud

Kollektivtransporten er bærebjelken i mobilitetstilbudet for Innlandet. For å øke antallet kollektivreisende utvikles et sømløst og effektivt kollektivtransporttilbud der potensialet for økning i antall reisende er størst.

Innlandstrafikk skal tilby innbyggerne i Innlandet et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud. Hyppige avganger, kort reisetid og effektive byttepunkt vektlegges. Gjennom å lære folk å reise kollektivt økes bevisstheten til kollektivtilbudet og bidrar til holdningsendringer som gjør at kollektivtransport bli en større del av folks hverdag.

Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og anskaffelser, Rutetilbud, Digitale tjenester, Salg og marked og Kundesenter. Vi er 55 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal.

 

Figur 1: Organisasjonskart Innlandstrafikk 2021 - Klikk for stort bildeFigur 1: Organisasjonskart Innlandstrafikk 2021Organisasjonsutvikling (OU)

Det ble gjennomført en OU-prosess høsten 2020 i Innlandstrafikk der alle ansatte bidro med innspill til hva vi kan gjøre bedre eller annerledes. Det var noen områder som utpekte seg i tilbakemeldingene og innspillene, og det ble derfor gjort noen organisatoriske endringer fra 1.1.2021.

Det førte til at systemstøtte ble flyttet til nyopprettet faggruppe digitale tjenester, skoleskyss flyttet til faggruppe rutetilbud og kundesenter videreført som egen faggruppe (tidligere drift og forvaltning).

I tillegg ble oppgaver knyttet til blant annet miljørapportering og oppfølging flyttet til faggruppe rutetilbud. Faggruppe økonomi og anskaffelser ble styrket med en økonomirådgiver, og det ble ansatt ny enhetsleder for faggruppen digitale tjenester våren 2021.