Årsrapport Innlandstrafikk 2020

3. Kollektivtilbud

For å få flere til å reise kollektivt, satser Innlandstrafikk på et sømløst og effektivt kollektivtilbud der potensialet for økning i antall reisende er størst.

Hyppige avganger, kort reisetid og effektive byttepunkt vektlegges. Kollektivtilbudet består av bybusser, regionlinjer, lokallinjer og bestillingstransport til ordinære reisende, og skoleskyss til skysselever.

3.1 Antall reiser

Annerledesåret 2020 startet slik 2019 sluttet, med positiv trend i reisestatistikken, og det tegnet å bli et godt år for kollektivtrafikken med positiv passasjerutvikling. Med nedstengningen 12. mars endret alt seg, og i april var trafikkbortfallet rundt 90 %.

Som en konsekvens av reisendes skepsis og oppfordringer fra regjeringen til å unngå kollektivreiser, ble det i perioden mars til juni gjort tilpasninger i tilbudet. Våre operatører fikk et omfattende og kostbart arbeid både med ulike smittevernstiltak og omlegginger av skiftplaner. Samtidig har alle operatører i perioder kjørt med stengt framdør som ett av smitteverntiltakene.

I disse periodene har inntektene gått ytterligere ned da mange reisende har unnlatt å betale sin reise av ulike årsaker. Totalt ble det i overkant av 4,4 millioner ordinære reisende i løpet av 2020. En nedgang på litt over 2,2 millioner fra 2019. 

Figur 5: Antall ordinære reiser

Figur 5 - Klikk for stort bilde

Figur 6: Antall ordinære reiser per linjeinndeling

Figur 6 - Klikk for stort bilde

3.2 Anbudsoppstart Hamar-regionen

Det ble innført nytt busstilbud i Hamarregionen fra 1. juli. Avtalen omfatter 4,6 millioner rutekilometer per år med totalt 105 busser, herav 20 nye elbusser på by-linjene og 65 brukte oppgraderte busser.

Elbuss Hamar - Klikk for stort bildeElbuss Hamar

Innlandstrafikk - Klikk for stort bilde

Endringer i kollektivtilbudet i Hamarregionen

Traseene for både bybuss og regionlinjer ble endret.

Nytt og forenklet linjekart vises i figuren:

Nytt linjekart på Hamar - Klikk for stort bildeNytt linjekart på Hamar

I Hamar har bybussene tidligere blitt kjørt som «ringruter». Etter endringen kjøres det rette linjer, pendellinjer, gjennom Hamar skysstasjon, noe som ga kortere reisetid for kundene. Endringene for bybussene gjorde at noen beboere i enkelte områder fikk noe lengre veg til nærmeste bussholdeplass.   

Avganger på strekningen Hamar–Brumunddal, og på noen bybusslinjer, ble forsterket med avganger hvert kvarter, og noen bybusslinjer fikk halvtimesfrekvens.

Regionlinjene i det nye tilbudet ble lagt opp med timesfrekvens med unntak av strekningen Hamar–Elverum, der det ble halvtimesfrekvens på dagtid.

Så bra kake og samling på åpningsdagen. - Klikk for stort bildeSå bra kake og samling på åpningsdagen.

Nytt anbud Hamar 2020 - Klikk for stort bilde

3.3 Bestillingstransport

I tidligere Hedmark har bestillingstransport og FLEX-ruter i hovedsak vært et tilbud til og fra kommunesenteret en til to ganger i uka mellom kl. 09:00 og 13:00.

Bestillingstransport har vært organisert som et lineært rutetilbud i alle kommuner bortsett fra kommunene Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Eidskog. Der har bestillingsruter vært organisert som FLEX-ruter hvor kunder har blitt hentet og levert innenfor et forhåndsdefinert geografisk område uten faste traseer. Felles for både bestillingsruter og FLEX-ruter har vært at kunden må bestille transporten gjennom kundesenteret.

I tidligere Oppland har det vært tre hovedgrupper av bestillingsruter rettet mot ulike målgrupper:

  • turistrelaterte ruter i sesong
  • bestillingsruter som tilførsel mot langrutene
  • bestillingsruter for å komme til og fra kommunesentret

For enkelte ruter har det vært klart definert kjørestrekning, mens det for andre har vært forhåndsdefinert geografisk område. Bestilling har vært håndtert av lokal drosjesentral.

Tabell 1: Bestillingstransport i Innlandet 2020

Tabell 1_Bestillingsruter 2020
Antall turer Kilometer Antall passasjerer Passasjerer per tur
12 570 606 503 21 270 1,7

Tabell 2: Antall turer og passasjerer med bestillingsruter 2020 per kommune

Tabell 2_ Antall turer og passasjerer med bestillingsruter per kommune 2020
Kommuner Antall turer Antall passasjerer
Alvdal 7 10
Eidskog 443 1 006
Elverum 7 14
Engerdal 3 3
Etnedal 148 270
Folldal 408 529
Gausdal 1 687 2 790
Gjøvik 1 605 2 695
Gran 21 51
Grue 14 16
Hamar 43 51
Kongsvinger 211 273
Lillehammer 1 672 1 812
Løten 50 55
Nord-Aurdal 923 2 855
Nord-Fron 44 50
Nord-Odal 124 200
Os 15 15
Rendalen 1 1
Ringebu 2 4
Ringsaker 1 021 1 570
Sel 225 358
Skjåk 27 55
Stange 608 793
Stor-Elvdal 289 599
Søndre Land 699 781
Sør-Aurdal 281 389
Sør-Fron 71 79
Sør-Odal 155 425
Tolga 8 8
Trysil 28 28
Tynset 3 6
Vang 163 207
Vågå 7 13
Våler 327 950
Øyer 507 513
Øystre Slidre 17 17
Åmot 15 36
Åsnes 689 1 741

3.4 Sesong og turistruter

Fjellruter i Valdres og Gudbrandsdalen

For sommeren 2020 ble det iverksatt et prøveprosjekt på linje 137 Fagernes–Beitostølen–Gjendesheim. Denne linjen ble slått sammen med linje 203 Vågå–Gjendesheim og forlenget til Lom, slik at det ble gjennomgående avganger på strekningen. Ellers var det kun mindre endringer i fjellrutetilbudet.

Skibuss i Lillehammerregionen

Skibussavganger fra Lillehammer til Skei, Hafjell, Nordseter og Sjusjøen ble kjørt som tidligere, og hadde positiv trend i januar og februar. Med nedstengingen i mars forsvant også skituristene.

Linje 502 som er en internbuss i Hafjell ble terminert tidlig, mens resten ble kjørt med sterkt redusert antall reiser. For sesongen samlet sett har disse linjene en reduksjon i antall reiser på drøye 30 %, noe som er nærmere 100 000 færre reiser i 2020 enn i 2019.

Sommerbuss til Hunderfossen Eventyrpark 

Vi hadde 7 333 reisende med linje 503 Sommerbussen i 2020, mot 7 840 reisende i 2019. Dette gir en reduksjon på 6,5 %, og en vesentlig lavere reduksjon på denne linjen enn øvrige linjer.

Annonse for Sommerbussen 2020 - Klikk for stort bildeAnnonse for Sommerbussen 2020

3.5 Prosjekter

Smart transport i distriktene

Smart transport i distriktene (STD) er et samarbeidsprosjekt med SINTEF, Folldal kommune, Sykehuset Innlandet og Entur. Formålet er å utvikle attraktive og bærekraftige transportløsninger for distriktene.

Hovedideen er å utvikle et felles system for transportplanlegging, der behov for person- og varetransport samordnes dynamisk for å utnytte transportressursene optimalt. Det har i 2020 blitt arbeidet med utvikling av flere prototyper og verktøy, både på brukersiden og systemsiden.

En del aktiviteter, blant annet kontakt med brukere, har blitt skjøvet på grunnet smittevernrestriksjoner. Andre aktiviteter har blitt gjennomført digitalt, blant annet et internt arbeidsverksted i Innlandstrafikk i desember.

Innlandstrafikk har sammen med Visit Lillehammer, Skåppå og Sintef søkt Forskningsrådet om et forprosjekt med tanke på å ta STD videre som pilotprosjekt.

Stronger Combined

Stronger Combined er et internasjonalt prosjekt som tar for seg kombinert mobilitet i distriktene. Prosjektet er en del av EUs Interreg-program for Nordsjøregionen.

Prosjektets formål er å bedre forutsetningene for kombinert mobilitet i Jotunheimområdet og at det skal være mer attraktivt å velge kollektivtransport framfor privatbil ved besøk i regionen.

Konkret har det i 2020 blitt opprettet to bestillingsruter som en del av Fjellrutekonseptet. Tanken har vært å gi de reisende et tilbud på «first mile/last mile» og på andre tidspunkt av døgnet enn ordinær kollektivtransport.

På grunn av smittevernhensyn og nasjonale føringer, har det ikke vært mulig å gjennomføre alle planlagte aktiviteter i prosjektet i 2020. Prosjektperioden er forlenget, med foreløpig varighet til sommeren 2022.

Response

I forbindelse med EUs Interreg Østersjø-program er Innlandstrafikk deltaker i prosjektet Response. Prosjektet ser overordnet på om bestillingstrafikk kan være løsningen for å sikre tilgjengelighet og pålitelighet i distriktene.

Innlandstrafikks leveranse i prosjektet er å tilegne seg en samarbeidspartner og å utarbeide og teste en modell for bestillingstrafikk sammen med samarbeidspartneren i en rutepilot. Lokalt har dette resultert i en samarbeidsavtale med Gjøvik kommune om et bestillingstilbud for idrettsbarn og- ungdom tilknyttet Vind IL på Gjøvik.

Hovedelementene i rutepiloten har vært lokale holdeplasser, rutetilbud tilpasset treningstider, ordinære billettpriser og «online booking». Tilbudet ble lansert 19. oktober, men måtte etter kort tid innstilles grunnet den lokale smittesituasjonen under koronapandemien. Etter hvert førte nasjonale smitteverntiltak til at piloten ble utsatt til 2021.

Fra pressemøte på Vind idrettsplass før oppstart av pilotprosjektet. Fra venstre: Henriette Sandstå (Gjøvik kommune), Ketil Gjerde (Vind IL), Ola Sondre Elgshøen (Innlandstrafikk) og Torgeir Ringsveen (Gjøvik Taxi). - Klikk for stort bildeFra pressemøte på Vind idrettsplass før oppstart av pilotprosjektet. Fra venstre: Henriette Sandstå (Gjøvik kommune), Ketil Gjerde (Vind IL), Ola Sondre Elgshøen (Innlandstrafikk) og Torgeir Ringsveen (Gjøvik Taxi).

3.6 Skoleskyss

Innlandstrafikk organiserer skoleskyss til skoleelever etter gjeldende regler og forskrifter, samt regler for skoleskyss i Innlandet.

Totalt administreres skoleskyss for 23 538 elever i skoleåret 2020/21. Fordelingen på dette er henholdsvis 16 515 elever i grunnskolen og 7 023 videregående elever. For elevene i grunnskolen utgjør dette 39 % av elevmassen.

Fornøyde skoler, foresatte og elever er viktig for Innlandstrafikk. Vi gjennomfører årlige møter med kommuner og videregående skoler i fylket.

Innlandstrafikk utfører skoleskyss i alle kommuner i Innlandet fylke. Fordelingen av skysselever på drosje og buss som transportmiddel de siste to år vises i tabellen nedenfor.

Tabell 3: Fordeling antall skysselever 2020

Tabell 3_ Fordeling antall skysselever 2020
Skoleår Skoletype Antall drosjeelever Antall busselever Totalt antall skysselever
2019-2020 Grunnskole 4 059 11 597 15 656
2020-2021 Grunnskole 4 121 12 394 16 515
2019-2020 Videregående 760 6 904 7 664
2020-2021 Videregående 764 6 259 7 023

Tabell 4: Kommuner med flest skysselever i Innlandet 2020

Tabell 4_ Kommuner med flest skysselever i Innlandet 2020
Kommune Antall
Ringsaker 1670
Stange 865
Gjøvik 753
Gran 746
Lillehammer 708

Figur 7: Antall registrerte skolereiser

Figur 7 - Klikk for stort bilde

Samarbeid med kommunene

I henhold til opplæringsloven § 13-4 skal fylkeskommunen samarbeide med kommunene om skoleskyss. Dette samarbeidet er viktig for å kunne planlegge og organisere en best mulig skoleskyss for elevene, men også en mest mulig rasjonell og økonomisk skoleskyss.

Det ble i 2020 gjennomført en spørreundersøkelse med kommunene hvor fokus var samarbeidet om skoleskyssen. Tilbakemeldingene fra kommunene og skolene var at de var godt fornøyde med samarbeidet.

Skoleskysstakster

Fylkestinget vedtok i 2020 ny modell for kommunal delfinansiering av kostnadene til skoleskyss. De nye takstene trådte i kraft fra 01.01.2021.

Trafikksikkerhet

Målsettingen for skoleskyssen er at den skal være trygg, sikker og trivelig. Det har ikke vært noen ulykker med personskade i skoleskyssen i 2020. Dette er et resultat av at Innlandstrafikk i flere år har samarbeidet med transportører og skoler om trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet er også knyttet til vegen til holdeplass, kryssing av veg, og bytte av transportmiddel. Skyssopplegget må tilpasses barnets funksjonsnivå. Det betyr at vi i noen tilfeller må tilrettelegge et skyssopplegg med drosje.

Utviklingstrekk ved skoleskyss 

Skoleskyssen «speiler» både skolehverdagen og samfunnsutviklingen.

  • Barnets beste er et grunnleggende krav i organisering av skoleskyssen.
  • Skyss ved delt bopel setter ikke lenger krav om en 50/50-fordeling, men at det skal være et tilnærmet fast og forutsigbart opplegg.
  • Større fleksibilitet i skolehverdagen, spesielt i videregående skole.
  • Lang reisevei for enkelte elever i videregående skole.
  • En nedgang av elever ute i distriktskommunene. En konsekvens av dette er at vi må inn med mer drosje og/eller flere busser da det blir mer sentralisering av skoler. 

3.7 Kontrakter

Innlandstrafikk har 29 kontrakter med transportører på buss og personbil/minibuss.

Tabell 5: Kontrakter buss

Tabell 5_Kontrakter buss 2020
Transportør (buss) Område Gyldig fra Gyldig til
Trønderbilene Hadeland Hadeland, Dokka og Hov 25. juni 2018 21. juni 2026
Trønderbilene Valdres Valdres 20. juni 2016 23. juni 2024
Trønderbilene Nord-Gudbrandsdal Ottadalen og Sel 1. januar 2014 31. desember 2021
Trønderbilene Østerdalen Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os 1. juli 2015 30. juni 2025
Vy Gjøvik Gjøvik, Toten, Lhmr. - Gjøvik-Hønefoss 24. juni 2019 24. juni 2029
Vy Hamar Ringsaker, Hamar, Løten og Stange 1. juli 2020 30. juni 2030
Vy Glåmdalen Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler 1. juli 2016 30. juni 2026
Etnedal Bilruter Etnedal og Sør-Aurdal 26. juni 2017 23. juni 2024
Snertingdal Auto Snertingdal og Biri 1. januar 2015 31. desember 2021
Torpa Bilruter Nordre Land 1. januar 2015 31. desember. 2021
Ringebu Bilruter Midt Gudbrandsdal 1. januar 2014 31. desember 2021
Lesja Bilruter Lesja og Dovre 1. januar 2016 31. desember 2021
Unibuss Lillehammer og Sør-Gudbrandsdal 1. januar 2014 20. juni 2021

Tabell 6: Kontrakter personbil/minibuss

Tabell 6_ Kontrakter med personbil og minibuss
Transportør (drosje) Område Gyldig fra Gyldig til
Taxi Hedmark, Østerdalen Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os 1. juli 2019 30. juni 2023
Taxi Hedmark, Glåmdalen Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler 1. juli 2020 30. juni 2024
Taxi Hedmark, Hamarregionen Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 1. juli 2020 30. juni 2024
Lillehammer Taxisentral  Lillehammer 1. august 2019 30. juni 2023
Øyer-Tretten Drosjesentral DA Øyer 1.caugust 2019 30. juni 2023
Gausdal drosjesentral  Gausdal 1. august 2019 30. juni 2023
Taxi Innlandet   Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Fron. Samt Nord-Fron og Ringebu 1. august 2019 30. juni 2023
Gjøvik Taxi  Gjøvik og Vestre Toten, Raufoss skolekrets 1 .august 2019 30. juni 2023
Østre Toten Taxi  Østre Toten 1. august 2019 30. juni 2023
Raufoss Taxi  Vestre Toten, utenom Raufoss skolekrets 1. august 2019 30. juni 2023
Dokka Taxi  Nordre Land 1. august 2019 30. juni 2023
Hov Taxi   Søndre Land 1. august 2019 30. juni 2023
Valdres Taxi  Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Etnedal, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal 1. august 2019 30. juni 2023
Hadeland Taxi  Lunner, Jevnaker og Gran 1. august 2019 30. juni 2023
Haverstad Turbiler Nord-Fron og Ringebu 1. august 2019 30. juni 2023

Tabell 7: Ruteproduksjon buss per år

Tabell 7_Rutekilometer med buss per år 2020
  2018 2019 2020
Hedmark 10 097 000 10 545 000  
Oppland 10 846 000 10 888 450  
Innlandet     19 620 000
Sum rute km 20 943 000 21 433 450 19 620 000

Årsaken til reduksjonen på ruteproduksjonen for 2020 er Covid-19-situasjonen. Skoler ble stengt, mange linjer ble i perioder innstilt, og det ble kjørt med redusert kapasitet i noen områder.

3.8 Driftsutfordringer

Året startet med de samme store vegprosjektene som vi de senere årene har hatt utfordringer med, men i løpet av året har store prosjekter som E6 fram til Moelv og nye Moelv vegkryss blitt ferdigstilt. Det samme er prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum. Dette har gitt oss bedre forutsigbarhet for våre linjer som kjører i disse områdene.

Året har også bestått av større og mindre omkjøringer på bybussnettet i byene i Innlandet. De største utfordringene for framkommeligheten var omfattende arbeid med utskifting av vann- og avløpsrør.

Våren 2020 var det i perioder store utfordringer med glatte veger på grunn av vekslende temperaturer. Det førte til vanskelige kjøreforhold og enkelte innstilte avganger og forsinkelser.