Årsrapport Innlandstrafikk 2020

9. Årsregnskap

Tabell 13: Årsregnskap 2020

Tabell 12_Årsregnskap 2020
Alle tall i millioner kr 2020
Inntekter  
Billettinntekter 58,3
Skoleskyss, kommunal delfinansiering 136,1
Andre inntekter 39,4
Sum driftsinntekter 233,8
Rammetilskudd 767,1
Sum totale inntekter 1 000,9
   
Kostnader  
Transporttjenester 920,0
Andre kostnader 77,4
Sum driftsutgifter 997,4
   
Investeringer 3,8
Resultat -0,3

Kommentar til årsregnskapet 2020

Rammeområdet kollektivtransport inkluderer TT-ordningen og oppgaver knyttet til jernbanen i tillegg til Innlandstrafikk. Netto budsjettramme til Innlandstrafikk i 2020 var 767,1 millioner kroner. Innlandstrafikk får i tillegg frie inntekter fra for eksempel kommunal medfinansiering til skoleskyss og billettinntekter.

Koronapandemien har som tidligere nevnt i årsrapporten medført lavere billettinntekter på grunn av stengte framdører, anbefalinger fra myndigheter om redusert bruk av kollektivtransport og noe redusert rutetilbud. De økonomiske konsekvensene av dette har vært grundig rapport til myndighetene via samarbeid med KS (kommunesektorens organisasjon). På bakgrunn av dette har Innlandstrafikk mottatt tiltakspakke fra KMD (kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Rutekutt på bakgrunn av ruteanalyse og kutt i sommerproduksjon medfører at Innlandstrafikk leverer et regnskap for 2020 i balanse. Transportkostnadene er vesentlige for Innlandstrafikk, som består av kontrakter med busstransportører, både brutto- og nettoavtaler, og drosjetransportører. Per 31.12.2020 har Innlandstrafikk 53,6 årsverk fordelt på 55 ansatte.

Investeringer som er gjort i 2020 på 3,8 MNOK er knyttet til; trafostasjon for elektriske busser på Hamar 3,7 MNOK og serviceanlegg for bussjåfører på Hamar skysstasjon 0,1 MNOK (serviceanlegg ferdigstilles 2021).