Årsrapport Innlandstrafikk 2022

1 Forord

Etter to år med pandemi er det gledelig å se at vi gjennom 2022 har fått flere reisende tilbake på bussen. Framdørene på bussene ble åpnet igjen den 18. januar og Innlandstrafikk har lagt stor vekt på omdømmebyggende og trafikkskapende tiltak gjennom informasjonskampanjer med budskap om pris og lønnsomhet, «Reis smart» og «Reis enkelt med app».

Positive trender

Fylkestinget bevilget 5 millioner kroner til «Buss for en tier» i Innlandet i juli. Målet med kampanjen var å få flere til å prøve bussen i en periode av året hvor antall reisende normalt er lav, og bidra til å skape gode bussvaner for fremtida. Reisetallene for juli viser at vi fikk 110 000 flere reiser sammenlignet med fjoråret. Det er vi veldig godt fornøyd med!

Totalt antall reisende i fjor, utenom skolereiser, endte på litt over 5,7 millioner reisende. Dette er en økning på nesten 800 000 reisende fra 2021. Akkumulert endte vi ca. 12 % bak normalåret 2019, og trenden er positiv ved inngangen til 2023.

Økning i kostnader

Koronapandemien har skapt store utfordringer for kollektivtrafikken. I 2022 ble dette forsterket av en betydelig økning i drivstoff- og energipriser, og det har vært jobbet mye med å sikre økonomiske rammebetingelser og gjennomføre ulike effektiviseringstiltak for å unngå drastiske kutt i rutetilbudet.

Handlingsplan

Som en oppfølging til vedtatt mobilitetsstrategi for Innlandet er det utarbeidet en handlingsplan for fylkeskommunens kollektivtransport 2023-2026. Handlingsplanen ble vedtatt av fylkestinget i oktober og synliggjør muligheter og konsekvenser innenfor ulike rammebetingelser.

Det økonomiske handlingsrommet er avgjørende for hva som kan legges til grunn for videre planlegging og drift av kollektivtilbudet i Innlandet fra 2023.

Høyest andel skysselever i landet

Innlandet er det fylket i landet med desidert høyest andel barn og unge som har behov for skoleskyss. Kostnadene til skoleskyss med buss og drosje utgjør ca. 75 % av budsjettet til Innlandstrafikk.

Det er mange faktorer som påvirker økonomien i skoleskyssordningen, og disse er godt belyst i rapporten om "Skoleskyss i Innlandet - Hvordan fungerer dagens ordning og forslag til forbedringstiltak".

Innlandstrafikk har iverksatt og gjennomført flere tiltak i 2022 som har bidratt til reduserte skoleskysskostnader og økte inntekter til skoleskyss. Det er et godt utgangspunkt for å imøtekomme forutsetningene i fylkesbudsjettet for 2023.

Vi er svært glade for at fylkestinget vedtok å øke rammene til kollektivtransport i budsjettbehandlingen i desember, slik at vi kan opprettholde dagens rutetilbud. Det betyr mye for både våre medarbeidere og våre innbyggere.

Vår viktigste ressurs for å lykkes er våre medarbeidere. De har lagt ned mye og godt arbeid gjennom året for å levere på lovpålagte oppgaver, våre budsjetter, politiske mål og bestillinger.

Stor takk for innsatsen til dere alle!

Bilde av Lars Baukhol, seksjonssjef Innlandstrafikk - Klikk for stort bildeBilde av Lars Baukhol, seksjonssjef kollektivtransport Innlandstrafikk

Lars Baukhol
seksjonssjef kollektivtransport, Innlandstrafikk

PDF-versjon av årsrapport Innlandstrafikk 2022 (PDF, 3 MB)