Årsrapport Innlandstrafikk 2022

9 Økonomi

Tabell 9: Status økonomi (tall vises i millioner kroner)

Tabell 9. Status økonomi
Sum nivå Regnskap 2021 Regnskap 2022 Revidert budsjett 2022 Avvik i kr Avvik i %
Administrasjon og fellestjenester kollektiv 46 119 64 177 54 351 -9 826 -18,1 %
Kollektivtransport 748 355 736 188 774 371 38 183 4,9 %
TT-ordningen 24 808 24 769 24 769 0 0,0 %
Sum 819 282 825 134 853 491 28 357 3,3 %

Kommentar til status økonomi

Resultatet for rammeområdet viser et mindreforbruk på 28,4 mill. kroner etter avsetning til resultatfond. Før avsetning var mindreforbruket på 45 mill. kroner. 

Prognosen ved årets begynnelse var et antatt merforbruk på 41,5 mill. kroner. Det er derfor jobbet med flere kostnadsreduserende tiltak gjennom året. 

Det er tildelt ekstrabevilgninger i løpet av 2022 på totalt 81,5 mill. kroner, herav 33,8 mill. kroner i november og desember knyttet til korona-kompensasjon fra staten. 

Mindreforbruket er fordelt slik

Det er siden oppstarten av Innlandstrafikk arbeidet med å sikre rettmessige refusjoner fra kommuner for skoleskyss, spesielt knyttet til kommunale vedtak om skoleskyss og farlig skoleveg. Dette arbeidet gir en ekstra inntekt på 9,6 mill. kroner mot budsjett for 2022. 

Krig og pandemi har gjort det utfordrende å bestille og motta komponenter som behøves i bussene til billettering og sanntidsinformasjon. Tiltaket, som antas å koste 7,1 mill. kroner, er derfor ikke gjennomført i 2022 og er utsatt til 2023.

På busskontrakter er det totalt et mindreforbruk på 10,1 mill. kroner. Det ble avsatt midler til økt veibruksavgift, men resultatet av forhandlingene ble betydelig bedre enn forventet. I tillegg ble alle incitamentsavtaler med bussoperatørene avsluttet for å spare midler.

Oppfølging av transportkostnader med taxi/minibuss er en prioritert oppgave. Tettere kontraktsoppfølging og digitalisering av leveranseprosessen har medført et mindreforbruk mot budsjett på 14 mill. kroner.

Det har vært utfordrende med ansettelser i vakante stillinger i løpet året, noe som fører til et mindreforbruk på lønnskostnader på 3 mill. kroner. 

Forhandlinger om endring av el-indeks er ved årsskifte ikke avsluttet og det må regnes med en ekstra kostnad i 2023 for å dekke utgifter knyttet til 2022.