Årsrapport Innlandstrafikk 2022

3 Klimavennlig kollektivtilbud

Klimaregnskap

Klimaregnskapet til Innlandet fylkeskomme skal kartlegge de viktigste kildene til klimagassutslipp, slik at effektive tiltak kan rettes mot utslippskildene.

Beregning av klimafotavtrykket

Klimafotavtrykket til fylkeskommunen beregnes med klimakost-modellen, med utgangspunkt i fylkeskommunens forbruk i kroner, samt data for energi- og drivstofforbruk.

Fylkeskommunens klimafotavtrykk = scope 1 + scope 2 + scope 3

 • Scope 1 = direkte utslipp. 
  Dette omfatter direkte utslipp fra energiforbruk i egne bygg og forbruk av energi og drivstoff for egne kjøretøy. For Innlandstrafikk, vil dette omfatte forbruk av energi i egeneide bygg, for eksempel reguleringsparkeringer for buss i Parkgata 18, Gjøvik. Det omfatter også forbruk av energi og drivstoff som er benyttet for egne kjøretøy for ansatte, f. eks. i forbindelse med tjenestereiser.
 • Scope 2 = indirekte utslipp fra produksjon og distribusjon av innkjøpt energi.
  Oppgitt til 0,2 % av fylkeskommunens klimagassutslipp.
 • Scope 3 = indirekte utslipp fra vare- og tjenestekjøp. 
  Kjøp av kollektivtransporttjenester er eksempel på slikt tjenestekjøp. For Innlandstrafikk vil utslipp fra energi- og drivstofforbruk fra bussene i trafikk regnes som indirekte utslipp i fylkeskommunens virksomhet. 

Tabell 1: Tall fra Innlandet fylkeskommune sitt klimaregnskap 2021

Innlandstrafikk sitt klimafotavtrykk
Scope Utslipp i tonn
Scope 1: Direkte utslipp. Reiser og transport med egne kjøretøy, energi, bygg og infrastruktur 410 tonn
Scope 2: Indirekte utslipp fra produksjon om distribusjon av innkjøpt energi. (Oppgitt til 0,2 % av Innlandet fylkeskommune sitt utslipp) 0 tonn
Scope 3: indirekte utslipp fra vare- og tjenestekjøp 8 387 tonn
Sum 8 797 tonn

I fylkeskommunens klimaregnskap inngår alle klimabidrag. Det vil si at fylkeskommunen inkluderer både direkte klimagassutslipp (scope 1) og indirekte klimagassutslipp (scope 2 og scope 3) i klimaregnskapet. 

Klimagassutslipp fra Innlandstrafikk sin virksomhet stammer i hovedsak fra utslipp i scope 3. For transportørene (som eier bussene og kjøper energi- og drivstoff), vil utslippene være et scope 1 utslipp. Med andre ord har transportørenes virksomhet direkte utslipp, som regnes som indirekte utslipp for Innlandstrafikk.

Klimagassutslipp

Mål om fossilfri virksomhet og reduksjon i klimagassutslipp for Innlandstrafikk kan innebære at energi som benyttes i egne bygg og fasiliteter skal være fossilfri, og at bruk av egne kjøretøy og transport for ansatte, skal være fossilfri.

Innlandstrafikk skal redusere direkte utslipp av fossil CO2 fra 410 tonn per år i 2021 til 0 tonn per år innen 2025.

Klimagassutslipp fra innkjøpte varer- og tjenester, er indirekte utslipp fra Innlandstrafikk sin virksomhet (beskrevet som scope 3.) Dette omfatter utslipp fra bussene som benyttes av Innlandstrafikk.

Innlandstrafikk følger opp fylkeskommunens mål om klimavennlig kollektivtransporttilbud gjennom krav til klimagassreduksjon og fossilfri kollektivtransport i kontraktene med transportørene.

I 2022 var:

 • hver 10. rutekilometer utslippsfri: Elbussene i Hamar og Lillehammer har kjørt 2 millioner nullutslippskilometer i 2022.
 • 60 % av alle kjørte rutekilometer fossilfrie. Kontraktene for Hadeland/Land, Nord-Gudbrandsdal, Hamar-, Gjøvik- og Lillehammer-regionene har krav om fossilfri kollektivtransport.

Klimagassutslipp fra energi- og drivstoff-forbruk hos transportørene er direkte utslipp som skjer innenfor Innlandets fylkesgrenser, og omfattes dermed av fylkeskommunens mål og målsetting for klimaarbeidet.

Utslippsregnskapet nedenfor er hentet fra miljødirektoratet sine nettsider. Det viser utslipp av klimagasser fordelt på ni sektorer i Innlandet fylke.

Figur 2: Direkte utslipp i Innlandet fylke i 2021, fordelt på sektorene.

Kakediagram som viser direkte utslipp i Innlandet fordelt per sektor - Klikk for stort bilde

I 2021 hadde Innlandet fylke et direkte utslipp på ca. 2,3 millioner tonn CO₂,-ekvivalenter. Veitrafikken utgjorde ca. 1 millioner tonn. Busstransport i Innlandet hadde et utslipp på ca. 27 000 tonn, tilsvarende 3 % av utslippene fra veitrafikk. 

Figur 3: Direkte utslipp i Innlandet fylke i 2021, for veitrafikk.

Kakediagram som viser at tunge kjøretøy har de største utslippene på vei i 2021 - Klikk for stort bilde

Bussene som kjører på oppdrag for Innlandet fylkeskommune innenfor Innlandet fylke hadde i 2021 et direkte utslipp på ca. 4 720 tonn. Det utgjør ca. 0,2 % av det totale utslippet i Innlandet. 

Målet om at Innlandet fylkeskommune sin virksomhet skal være fossilfri innen 2025 bidrar til reduksjon av direkte klimagassutslipp innen fylkesgrensen, og sammenfaller med målet om å redusere indirekte utslipp fra forbruk av varer og tjenester. 

Figur 4: Klimagass totalt
Søylediagram som viser utviklingen av det totale utslippet fra 2019 til 2022 - Klikk for stort bilde

Figuren viser utviklingen i klimagassutslipp fra Innlandstrafikk sine tjenestekjøp, relatert til drivstoff. Tallene viser drivstoffets totale klimagassutslipp, det vil si direkte utslipp fra forbruk av drivstoff og indirekte utslipp fra transport og produksjon av drivstoff. 

Direkte utslipp fra drivstofforbruket inngår i fylkeskommunens scope 3, og er samtidig scope 1-utslipp i transportørenes virksomhet. Utslippene skjer innen fylkeskommunens geografiske grenser (kilometerproduksjon i kommunene Lunner og Jevnaker er inkludert). 

Indirekte utslipp fra transport og produksjon av drivstoffet inngår i utgangspunktet ikke i fylkeskommunens scope 3, og skjer utenfor fylkets geografiske grenser, men inngår i transportørenes scope 3 utslipp. 

Produksjon og transport av drivstoffet utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene fra drivstoff, og inkluderes for å gi et komplett bilde av drivstoffets klimafotavtrykk. Uten fylkeskommunens tiltak for fossilfri- og utslippsfri kollektivtransport ville årlige klimagassutslipp vært ca. 20 000 tonn per år (fossil referanse). Klimagassutslippene fra Innlandstrafikk er redusert med ca. 60 %, i forhold til fossil referanse i 2022.

I 2019 hadde fylkeskommunens kollektivtransport det hittil laveste utslippsnivået, og 85 % fossilfri kollektivtransport. I tillegg til krav om fossilfri kollektivtransport i nye kontrakter etter 2018, ble det også inngått tilleggsavtaler om bruk av fossilfri avansert biodiesel i eksisterende avtale. Tilleggsavtalene ble avsluttet i 2020, og fra samme år ivaretas hensynet til klimagassreduksjon, fossilfritt- og nullutslipps- kollektivtransport bare i henhold til kontraktskrav. Fylkeskommunens kollektivtransport var 60 % fossilfri i 2022.

Direkte klimagassutslipp fra drivstofforbruk er redusert fra 6 332 tonn i 2018 til 4 722 tonn i 2022, tilsvarende ca. 25 % reduksjon. Klimagassreduksjonen må også sees i sammenheng med produksjon (antall rutekilometer) og gjennomførte tiltak før referanseåret 2018. 

Forbruk drivstoff og elbuss

Antall liter forbruk drivstoff (diesel) har totalt sett gått ned fra 5,8 millioner liter i 2019 til 4,0 millioner liter i 2022. 

Figur 5: Forbruk drivstoff

null - Klikk for stort bilde

Figur 6: Kilometer og forbruk elbuss
null - Klikk for stort bilde

2022 er første, hele driftsår med elbusser både i Lillehammer og Hamar. Elbussene kjørte 2 millioner rutekilometer i 2022, med et gjennomsnittlig energiforbruk 1,36 kW/km.